Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
for LJ Custom ApS

§ 1. Tilbud:

Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra sælger (LJ Custom ApS) side, er bindende for sælger og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

§ 2. Priser:

Alle salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbuddet. Den i ordrebekræftelsen anførte pris reguleres såfremt der i tiden mellem datoen for ordrens bekræftelse og leveringen sker ændringer af produktets udformning. Køber betaler moms og andre offentlige afgifter med den procentsats/det beløb, sælger skal afregne. Fremgår det af tilbuddet, at der er tale om import i en bestemt valuta, vil salgsprisen blive reguleret med forskellen mellem valutakursen anført i tilbuddet og den kurs, der er på datoen for købers rettidige betaling.

§ 3. Levering/betaling:

Produkter og varer afhentes af køber på sælgers adresse, mod kontant betaling, med mindre andet er aftalt. I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salget som sket med ejendomsforbehold, således at det leverede forbliver ejendom indtil fuld betaling finder sted. Såfremt varen ikke leveres på kredit, skal varen betales ved afhentning/levering. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at kræve morarenter af det skyldige beløb 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og indtil betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

§ 4. Reklamation og mangler:

Køber skal straks, når varen afhentes/leveres, foretage fornøden undersøgelse af denne. Hvis køber har en reklamation skal den meddeles skriftligt med angivelse af hvori manglen består overfor sælger senest 8 dage efter afhentning/levering.

§ 5. Ansvarsbegrænsning/produktansvar:

Erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet på den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af leverancen eller forsinkelse med levering, eller mangler ved det solgte. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader påført personer eller produkter ved fejlbetjening af den pågældende vare. Ved ukorrekt eller mangelfuld information fra køber, til grundlag for konstruktion af varen, kan sælger ikke drages til ansvar for det færdige resultat og brugbarhed.

§ 6. Salg af brugte produkter:

Ved salg af brugte produkter fralægger sælger sig ethvert ansvar, hvilket vil sige at varen er købt som beset.

§ 7. Produktændringer:

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i drøftede detaljer og specifikationer, materialevalg m.v., så længe sådanne ændringer ikke medfører gener eller ulemper for køber og ikke medfører en fordyrelse på over 10 % i forhold til den drøftede/aftalte pris. I tilfælde af væsentlige ændringer i forhold til det drøftede vil sælger derimod først kontakte køber for aftale om sådanne ændringer.

§ 8. Tvistigheder:

Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk rets regler ved Københavns Byret som aftalt værneting.